ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NEOY ΜΕΛΟΥΣ


  Προς: Δ.Σ. Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος


  Προσωπικά Στοιχεία
  Στοιχεία Φροντιστηρίου


  Παρακαλώ να με γράψετε μέλος στο Σύνδεσμο σας που εγκρίθηκε με την αριθ. 720/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης και τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθ. 94/07-05-2019 απόφασή του.


  Πρόσθετα δηλώνω ότι έλαβα γνώση του καταστατικού και αποδέχομαι όλους τους όρους του. Συνημμένα υποβάλω τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf – έως 10MB)):


  1) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

  2) Τις σελίδες από το καταστατικό της εταιρείας (αν είστε μέτοχος σε εταιρεία) που να φαίνεται το ποσοστό σας

  3) Ταυτότητα

  4) Λογότυπο του Φροντιστηρίου

  5) Άδεια Διδασκαλίας


  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


  Στοιχεία Συλλόγου

  ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Δ.Ο.Υ.: Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28, Τ.Κ. 54624

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 225604

  Α.Φ.Μ.: 099796428

  E-MAIL: sfbe@outlook.com


  ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:

  Επιτρέπω στον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος να χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, καθώς και όσα στοιχεία προσκομίστηκαν με σκοπό την εγγραφή μου στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται στο καταστατικό του.


  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Ο Ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί με την παρούσα τον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος (ως υπεύθυνα επεξεργασίας) να διατηρήσει σε αρχείο (έντυπο ή/και ηλεκτρονικό) τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του καθώς και τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν με σκοπό της εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο μητρώο μελών του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται στο καταστατικό του. Τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου τηρούνται από τον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση όσων αναγράφονται στο καταστατικό του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Ενδιαφερόμενος , αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιεί στον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε αυτά, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητάς τους, βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ)2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Ο Ενδιαφερόμενος διατηρεί εν γένει κάθε δικαίωμα που του παρέχεται στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο Ενδιαφερόμενος έχει ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος ή πιστεύει πως τα τελευταία έχουν παραβιάσει ή διαχειριστεί εσφαλμένα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να καλέσει στο άνω αναφερόμενο τηλέφωνο, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-14:00.  Close Search Window