Σκοπός του ΣΦΒΕ

Με βάση το καταστατικό του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, από την ίδρυση του το 1960, σκοπός του συλλόγους μας είναι:

  1. Η συστηματική – επιστημονική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την καλύτερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, και η συμβολή του στα μέλη, για την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής τους αποστολής, καθώς και η βελτίωση της παιδείας σε όλους τους τομείς, μορφωτικό, οικονομικό, οργανωτικό κ.λπ.
  2. Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
  3. Η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας και η αναβάθμιση των επαγγελμάτων, καθώς και των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε τρόπο στα φροντιστήρια, με την ανάλογη ανάπτυξη και συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων τους.
  4. Η δημιουργία, ανάπτυξη, αναγνώριση, επικύρωση και διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης προσώπων και επαγγελμάτων, που προσβλέπει να ενσωματωθεί σε διαπιστευμένο περιβάλλον (π.χ. σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024).
  5. Η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών (ιδιοκτητών φροντιστηρίων και των συνεταίρων τους), η καλλιέργεια του πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και η προάσπιση και κατοχύρωση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας αυτών.
  6. Η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου

Close Search Window