Καταστατικό του Συνδέσμου Φροντιστών Βόρειας Ελλάδας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη πρωτοβάθμιο επαγγελματικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2ο: Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

 1. Η συστηματική – επιστημονική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την καλύτερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, και η συμβολή του στα μέλη, για την καλύτερη οργάνωση της εκπαιδευτικής τους αποστολής, καθώς και η βελτίωση της παιδείας σε όλους τους τομείς, μορφωτικό, οικονομικό, οργανωτικό κ.λπ.
 2. Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 3. Η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας και η αναβάθμιση των επαγγελμάτων, καθώς και των συμμετεχόντων με οποιονδήποτε τρόπο στα φροντιστήρια, με την ανάλογη ανάπτυξη και συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων τους.
 4. Η δημιουργία, ανάπτυξη, αναγνώριση, επικύρωση και διατήρηση ενός σχήματος πιστοποίησης προσώπων και επαγγελμάτων, που προσβλέπει να ενσωματωθεί σε διαπιστευμένο περιβάλλον (π.χ. σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024).
 5. Η ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών (ιδιοκτητών φροντιστηρίων και των συνεταίρων τους), η καλλιέργεια του πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και η προάσπιση και κατοχύρωση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας αυτών.
 6. Η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 3o: Οι σκοποί του Συνδέσμου επιδιώκονται:

 1. Με τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος και την προτροπή των ιδιοκτητών και των συνεταίρων των φροντιστηρίων να δρουν και να ενεργούν συλλογικά μέσα από τον Σύνδεσμο.
 2. Με δραστηριότητες, ενέργειες και κινητοποιήσεις, όπως, ενδεικτικά, με παραστάσεις, ψηφίσματα, καταγγελίες, διαμαρτυρίες, απεργίες και γενικά με όλα τα θεμιτά και νόμιμα μέσα σε αρμόδια όργανα της πολιτείας, οργανώσεις εξωτερικού και εσωτερικού, εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων κ.λπ., για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διαμόρφωση, τη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και, γενικότερα, στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 3. Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, παιδαγωγικών συνεδρίων, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου και εντευκτηρίου
 4. Με την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικών φυλλαδίων και βιβλίων καταλλήλων για τους σκοπούς του περιεχομένου, με την παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.
 5. Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου στα συμβουλευτικά και διοικητικά όργανα της πολιτείας.
 6. Με την πληροφόρηση της πολιτείας και της κοινής γνώμης για όλα τα θέματα της δημόσιας, ιδιωτικής και φροντιστηριακής εκπαίδευσης.
 7. Με τη συνεργασία με κάθε άτομο και συλλογικό φορέα που θα επιδείξει προθυμία για την ορθή αντιμετώπιση των θεμάτων της παιδείας, με κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου.
 8. Με τη συγκρότηση του κατάλληλου υπηρεσιακού και υποστηρικτικού μηχανισμού, τον οποίο στελεχώνει με επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό και εμπλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
 9. Με τη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα άλλων συλλογικών φορέων δια της υποβολής προτάσεων, γνωμοδοτήσεων, μελετών κ.λπ., για την ανάλυση και ανάπτυξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων που αφορούν στον κλάδο μας και την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, ώστε να πιστοποιηθούν τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα με απώτερο στόχο α)τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, διαμέσου της ενσωμάτωσης στο περιεχόμενο των προγραμμάτων, των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αναδείξουν τα επαγγελματικά περιγράμματα του κλάδου μας β)την πιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που θα βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα γ)τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε, βασισμένοι στα επαγγελματικά περιγράμματα και στην πιστοποιημένη κατάρτιση, να προωθήσουμε την αναβάθμιση των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κλάδο μας.
 10. Με τη δημιουργία συνεργατικού/ών σχήματος/ων πιστοποίησης προσώπων ή τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε αυτό/ά, που θα έχει/ουν αντικείμενο εργασιών του/ς την πιστοποίηση των δεξιοτήτων φυσικών προσώπων, στελεχών επιχειρήσεων, επαγγελματιών εν γένει, δηλαδή πιστοποίηση προσόντων στον κλάδο της Εκπαίδευσης-Κατάρτισης, καθώς και με την αναγνώριση, επικύρωση και διατήρηση Σχήματος/ων Πιστοποίησης των Επαγγελματιών – Φυσικών Προσώπων, σύμφωνα με το Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO/IEC 17024:2012.
 11. Με τη συμβολή του Συνδέσμου στη δημιουργία των Κλαδικών και Εθνικών Πλαισίων Προσόντων, καθώς και της ευθυγράμμισής τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (SQF, NQF, EQF).
 12. Με τη δημιουργία πιστοποιημένων πλαισίων (Curricula) και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 13. Με τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επαγγελματικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί σκοποί του Συνδέσμου.
 14. Με την προστασία, με κάθε νόμιμο μέσο, από κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας μέλους ή μελών του κλάδου ή ολοκλήρου του κλάδου, με κυκλοφορία ψευδών ή συκοφαντικών ή υβριστικών δηλώσεων ή δημοσιευμάτων.
 15. Με τη συμμετοχή στο αρμόδιο επιμελητήριο ή αρμόδια επιμελητήρια και τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμια όργανα.
 16. Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και γενικά σε κάθε είδους κοινοπραξίες που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς του. Με τη σύσταση ή τη συμμετοχή σε ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Με την προώθηση της ίδρυσης Ταμείου Πρόνοιας ή Αρωγής ή Αλληλοβοήθειας ή Επικουρικής Ασφάλισης των επαγγελματιών του κλάδου.
 17. Με την ανάληψη ή συμμετοχή στην υλοποίηση κρατικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (επαγγελματικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.) τα οποία απευθύνονται και αφορούν στον κλάδο (π.χ. ΕΣΠΑ).
 18. Με την εκπόνηση προτάσεων υπαγωγής σε Ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα που αφορούν στον κλάδο και τη διαχείριση των πόρων αυτών σύμφωνα με το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, την κατανομή τους στα μέλη κ.λπ., με σκοπό την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών και γενικότερα την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.
 19. Με τη δημιουργική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με Ομοσπονδίες, Σωματεία και γενικά φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 20. Με τη συνεργασία με ευρωπαϊκές και άλλες ομοειδείς διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς εκπαίδευσης, καθώς και με τη σύσταση ή τη συμμετοχή σε διεθνή ινστιτούτα, ιδρύματα, κοινοπραξίες, ενώσεις και νομικά πρόσωπα.
 21. Με τη, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συντονισμένη προσπάθεια για ίδρυση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και τη συμμετοχή σε αυτά.
 22. Με τη σύσταση και λειτουργία Γραφείου Επικοινωνίας, για την κατάλληλη πληροφόρηση του κοινού για το ρόλο και την εκπολιτιστική επίδραση που ασκούν τα φροντιστήρια γενικά.

ΜΕΛΗ -ΕΓΓΡΑΦΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΜΕΛΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα μέλη διακρίνονται σε: Α) τακτικά και Β) επίτιμα

Α) Τακτικά

Μέλη του Συνδέσμου εγγράφονται, με αίτησή τους προς το Δ.Σ οι εκπαιδευτικοί φροντιστές.
1) Γενική προϋπόθεση εγγραφής είναι, να έχει το τακτικό μέλος την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή ήτοι να είναι πτυχιούχος ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής, να έχει άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο νόμιμης φροντιστηριακής εκπαίδευσης και να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της νόμιμης φροντιστηριακής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας -εφόσον επιτραπεί από τον νόμο- δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας), έχοντας μετοχική ή ιδιοκτησιακή σχέση με νόμιμη και αδειοδοτημένη φροντιστηριακή μονάδα που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου.

2) Ειδική προϋπόθεση εγγραφής για τα μέλη μετόχους των ομορρύθμων, ετερορρύθμων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), των ενώσεων προσώπων  είναι η συμμετοχή τους στα άνω νομικά πρόσωπα με ποσοστό 20% και άνω, από το οποίο εγγράφονται μέχρι τρία (3) το ανώτερο μέλη- μέτοχοι και εφόσον έχουν την ως άνω γενική προϋπόθεση εγγραφής ήτοι την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή, Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω μέλη  δεν συγκεντρώνει το ως άνω ποσοστό(20%) μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη, μέχρι τρείς (3) εκ των ,ελών μετόχων με τα ανώτερα ποσοστά συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή.

3) Ειδική προϋπόθεση εγγραφής τακτικού μέλους για τα μέλη – μετόχους των ανώνυμων εταιριών είναι η ιδιότητα του Προέδρου (ή η ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου από τους οποίους εγγράφονται στο πρωτοβάθμιο σωματείο μέχρι δύο (2) το ανώτερο, ενώ για τις ΕΠΕ ειδική προϋπόθεση εγγραφής είναι η ιδιότητα του διαχειριστή – εταίρου από τους οποίους εγγράφονται μέχρι δύο  (2) το ανώτερο και εφόσον έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού φροντιστή όπως ορίστηκε παραπάνω

4) Ειδική προϋπόθεση εγγραφής τακτικού μέλους από φροντιστηριακή μονάδα που συμμετέχει σε δίκτυο ή ή αλυσίδα φροντιστηρίων κοινών συμφερόντων λειτουργούν κάτω από την ίδια επωνυμία, σήμα ή διακριτικό τίτλο πέραν της ιδιότητας του εκπαιδευτικού φροντιστή πρέπει να συντρέχουν τα παρακάτω:
Αν το δίκτυο ή η αλυσίδα φροντιστηρίων περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) φροντιστηριακές μονάδες, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη στο Σύνδεσμο- μέλος της ΟΕΦΕ μέχρι τρία (3) το ανώτερο φυσικά πρόσωπα (ένα από την κάθε φροντιστηριακή μονάδα). Αν το δίκτυο ή η αλυσίδα φροντιστηρίων περιλαμβάνει περισσότερες από τρεις (3) φροντιστηριακές μονάδες, για κάθε τέσσερις (4) επιπλέον, πέραν των τριών (3) πρώτων φροντιστηριακών μονάδων, εγγράφονται στο Σύνδεσμο από ένα (1) φυσικό πρόσωπο ως τακτικό μέλος. Τα παραπάνω ισχύουν ανεξαρτήτως του αν οι συμμετέχουσες σε δίκτυο ή αλυσίδα, φροντιστηριακές μονάδες λειτουργούν με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων, Ένωσης Προσώπων ή με την μορφή εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.). Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα γίνονται τακτικά μέλη στο Σύνδεσμο κατά την παρούσα παράγραφο θα ορίζονται με κοινή απόφαση των εκπαιδευτικών φροντιστών των φροντιστηριακών μονάδων που συμμετέχουν στο δίκτυο ή την αλυσίδα φροντιστηρίων  και σε περίπτωση έλλειψης κοινής απόφασης αυτών θα γίνονται τακτικά μέλη , με βάση  τη σειρά εγγραφής τους στο Σύνδεσμο , δηλαδή τρία (3) πρώτα , το έβδομο (7ο), το ενδέκατο (11ο) κ.ο.κ

Κάθε υποψήφιο τακτικό μέλος εγγράφεται στο Σύνδεσμο, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, μετά από αίτηση που υποβάλλει στο ΔΣ του Συνδέσμου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας και επιχείρησής του, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Επίσης, στην αίτηση το υποψήφιο τακτικό μέλος αναγράφει και αν είναι μέλος φροντιστηριακής μονάδας που συμμετέχει σε αλυσίδα φροντιστηρίων.
Η αίτηση συνοδεύεται από:

 1. Άδεια διδασκαλίας ή οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο που πιστοποιεί την επαγγελματική του ιδιότητα και προσδιορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Σ.Φ.Β.Ε.
 2. Καταστατικό της εταιρείας (αν συμμετέχει σε εταιρεία) από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιοκτησιακή ή μετοχική σχέση του υποψηφίου τακτικού μέλους, καθώς και η έδρα της εταιρείας.
 3. Μαζί με την αίτησή του, το υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, με αποκλειστική του ευθύνη, υπεύθυνη δήλωση περί της κυρίας επαγγελματικής οργάνωσης που έχει επιλέξει για την άσκηση του δικαιώματός του εκλογής των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Το τακτικό μέλος δικαιούται να κάνει αλλαγή της κύριας επαγγελματικής οργάνωσης, με νέα ταυτόχρονη υπεύθυνη δήλωσή του προς τις διοικήσεις και των δύο οργανώσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο χρόνος από την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην κύρια οργάνωση της οποίας επιθυμεί την αλλαγή, για την εκλογή αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση εγγραφής του τακτικού μέλους με απόφαση του Δ.Σ., το μέλος οφείλει να καταβάλει στον Σύνδεσμο την εκάστοτε καθοριζόμενη από το Δ.Σ. εφάπαξ εισφορά, η οποία αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. κατ’ έτος, οπότε γίνεται η εγγραφή του στο μητρώο των μελών τού Συνδέσμου. Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. την τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής του και οιαδήποτε μεταβολή τυχόν επέλθει στις παραπάνω προϋποθέσεις.
Η αίτηση για την εγγραφή τακτικού μέλους υποβάλλεται στο Δ.Σ. και γίνεται δεκτή, εφόσον το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου αυτού, με την αίτηση δε πρέπει να δηλώνεται ανεπιφύλακτα αποδοχή του καταστατικού του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, μέσα σε 30 μέρες από την αίτηση εγγραφής, συνεδριάζει και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την εγγραφή. Αν περάσουν 30 μέρες από την υποβολή της αίτησης χωρίς το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά, ο αιτών έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει την εγγραφή του ως μέλους του Συνδέσμου. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να είναι τακτικό μέλος σε δύο (2) το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (σωματεία).

 

Β) Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα τα οποία προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον Σύνδεσμο ή στον χώρο της εκπαίδευσης γενικά. Ο τίτλος είναι τιμητικός και δεν γεννά υποχρεώσεις για το άτομο που τον φέρει. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιώματα και μετέχουν στις Συνελεύσεις και στις συζητήσεις του Συνδέσμου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ο καθορισμός του ύψους του εφάπαξ δικαιώματος εγγραφής, της τακτικής και της έκτακτης υποχρεωτικής συνδρομής μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/7 των μελών του, απαγορεύεται δε η αναδρομική ισχύς αυτών. Η είσπραξη των κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτικών συνδρομών από τα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να γίνεται α)απευθείας από τα μέλη ή β)ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τα Επικουρικά Ταμεία όπου είναι ασφαλισμένα τα μέλη του Συνδέσμου, με τη σύμφωνη απόφαση των διοικήσεων των οργανισμών ή των ταμείων αυτών, οι οποίοι παρακρατούν τις εισφορές αυτές από τα μέλη και τις αποδίδουν στον Σύνδεσμο.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Δικαιώματα

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα: Α. Τα τακτικά μέλη και εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν τα παρακάτω δικαιώματα::

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με μία ψήφο για κάθε λαμβανόμενη απόφαση, με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Συνδέσμου, σε Επιτροπές και ως αντιπρόσωποι στις ανώτερες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμο
 3. Να κάνουν προτάσεις και να ζητούν πληροφορίες από το Δ.Σ. για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.
 4. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την Γ.Σ. και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τους αφορούν και να ενημερώνονται επί της πορείας των προβλημάτων του κλάδου

Β. Υποχρεώσεις μελών

Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

 1. Να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις τακτικές και έκτακτες συνδρομές τους προς τον Σύνδεσμο.
 2. Να τηρούν το καταστατικό, να ενεργούν σύμφωνα με τους σκοπούς του Συνδέσμου και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του.
 3. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Συνδέσμου και να συμπαραστέκονται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών του.
 4. Να γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στο Δ.Σ. κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους κατάστασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή της επαγγελματικής τους ιδιότητας, την ανάκληση άδειας φροντιστηρίου ή διδασκαλίας, τη σύναψη μόνιμης εργασιακής σχέσης με το δημόσιο, την αλλαγή ή τροποποίηση του καταστατικού ή της εταιρικής μορφής φροντιστηριακής τους μονάδος, την αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τη συμμετοχή τους σε αλυσίδα ή δίκτυο φροντιστηρίων με καθεστώς ιδιόχρησης (franchise).
 5. Να συμμετέχουν στις πνευματικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Συνδέσμου.
 6. Υποχρεώνονται, επίσης, να παρέχουν στα όργανα του Συνδέσμου κάθε πληροφορία ή έγγραφο σχετικό με τη φροντιστηριακή δραστηριότητά τους, τα οποία θα τους ζητηθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από τον Σύνδεσμο ελεύθερα, μετά από κοινοποίηση σχετικής επιστολής αποχώρησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον Πρόεδρό του. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος της, για οικονομικούς λόγους. Από την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στον Σύνδεσμο, αυτή δεν ανακαλείται. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αποχώρησης μέλους από αξίωμα που τυχόν κατέχει σε όργανο του Συνδέσμου.

Το αποχωρήσαν μέλος δεν απαλλάσσεται από τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Συνδέσμου κατά το έτος της αποχώρησής του, τις οποίες οφείλει να καταβάλει στο σύνολό τους. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη που αποχωρούν μπορούν να επανεγγραφούν, τηρώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:
ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΒΟΛΗ-ΠΟΙΝΕΣ.

Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το μέλος (τακτικό ή συνδεδεμένο) διαγράφεται υποχρεωτικά από το Σύνδεσμο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη υπαιτιότητάς του αν:

 1. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού.
 2. Συμπεριφέρεται αντίθετα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 3. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο (2) συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή του.
 4. Δεν έλαβε μέρος αδικαιολόγητα σε πέντε (5) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης
 5. Δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 6. Συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος και μετά τη συνταξιοδότησή του.
 7. Αν συνάψει εργασιακή σχέση με το Δημόσιο.
 8. Αν καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τους νόμους περί επαγγελματικών σωματείων.

   

   

Β. ΑΠΟΒΟΛΗ

Το μέλος (τακτικό ή συνδεδεμένο) αποβάλλεται από τον Σύνδεσμο με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ, η οποία αποφασίζει κατόπιν πράξης του Δ.Σ., με την οποία το Δ.Σ. εισηγείται την αποβολή μέλους. Το Δ.Σ. πριν την εισήγηση της αποβολής μέλους οφείλει να διεξαγάγει έρευνα, ανακρίσεις, να καλέσει σε απολογία το μέλος, ενεργώντας ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο και, αφού πεισθεί ότι συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι αποβολής του, εισηγείται με πράξη του, αιτιολογημένα, την αποβολή του στη Γενική Συνέλευση. Αποβάλλεται δε το μέλος από την Γ.Σ., αν:

 1. Οι ενέργειές του ή η δράση του αντιβαίνουν εσκεμμένα στους σκοπούς του Συνδέσμου.
 2. Αντιδρά και δεν πειθαρχεί εσκεμμένα στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Συντρέχει σπουδαίος λόγος που αντικειμενικά δικαιολογεί την αποβολή του από τον Σύνδεσμο.
 4. Καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Νόμο περί επαγγελματικών σωματείων.

Στην περίπτωση της αποβολής απαιτείται υπαιτιότητα του μέλους. Η περί αποβολής μέλους πράξη του Δ.Σ. εισάγεται προς έγκριση στην πρώτη μετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει και συμπληρωματικές ανακρίσεις και η απόφασή της κοινοποιείται στο προς αποβολή μέλος, στην οποία αναφέρεται τόσο το άρθρο του καταστατικού που παραβιάστηκε όσο και το παράπτωμα του μέλους. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από τη λήψη της αποφάσεως περί αποβολής του μέλους από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο, εντός των κατά νόμο τεθειμένων προθεσμιών.

Γ.ΠΟΙΝΕΣ

Κάθε μέλος που δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συνδέσμου ή συμπεριφορά αναξιοπρεπή προς τους συναδέλφους του ή ανυπακοή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ’ αυτό – ως μέλος του Συνδέσμου – από το Καταστατικό και τον Νόμο τιμωρείται από το Δ.Σ. με επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο ή προσωρινή διαγραφή μέχρι τριών (3) μηνών. Μέλος που τιμωρήθηκε τρεις φορές στον ίδιο χρόνο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διαγραφεί από τον Σύνδεσμο κατά τους όρους του παρόντος. Η πρώτη Γενική Συνέλευση μετά από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της επίπληξης, του προστίμου ή της προσωρινής διαγραφής μέλους επιλαμβάνεται οριστικά επί του ζητήματος και εγκρίνει ή ακυρώνει την περί επίπληξης, του προστίμου ή αποβολής μέλους πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Προσωρινή διαγραφή μέλους η οποία προσβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και ακυρώθηκε θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη σε αυτό το άρθρο περιγραφόμενη διαδικασία, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διαγράψει οριστικά το μέλος για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 εδ. 2 ΑΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση υποχρεούνται πριν την έκδοση των αποφάσεών τους να ακούσουν προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η προσωρινή διαγραφή, το οποίο πρέπει να καλείται εγγράφως (με απλή ή συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) να παρευρεθεί κατά τη συζήτηση στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ., για να εκφράσει τις απόψεις του. Κατά της απόφασης προσωρινής διαγραφής του από τον Σύνδεσμο, το αποβαλλόμενο μέλος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, εντός 30 ημερών από της επιδόσεως σε αυτό της περί προσωρινής διαγραφής του απόφασης, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Οι προσφυγές των μελών προς τη Γενική Συνέλευση συζητούνται πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9ο:
Παραιτηθέν ή διαγραφέν μέλος επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι παραιτήσεως ή διαγραφής του. Για την επανεγγραφή αποβληθέντος μέλους απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., η οποία θα κρίνει και αν εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής του μέλους. Επανεγγραφόμενο το μέλος, υποχρεώνεται να καταβάλλει τις συνδρομές του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους της επανεγγραφής του μαζί με το ποσό επανεγγραφής του

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο:

 1. Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) που αποτελεί τη δευτεροβάθμια οργάνωση του κλάδου σε πανελλαδική κλίμακα. Εκπροσωπείται στην Ο.Ε.Φ.Ε. με αντιπροσώπους που εκλέγονται ταυτόχρονα με την εκλογή των οργάνων Διοίκησης με μυστική ψηφοφορία. Η δέσμευση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την τελευταία συμμετοχή των μελών σε εκλογή αντιπροσώπων. Η θητεία των αντιπροσώπων συμπίπτει με τη θητεία των λοιπών οργάνων.
 2. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων στην Ο.Ε.Φ.Ε. ή σε άλλη Ομοσπονδία που πιθανόν να δημιουργηθεί στο μέλλον, εκλέγονται αντιπρόσωποι βάσει του νόμου και των καταστατικών των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συνδέσμου προς τις δευτεροβάθμιες και τις τριτοβάθμιες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ή θα ανήκει στο μέλλον θα ανέρχονται στο νόμιμο ποσοστό που τάσσεται κάθε φορά από το νόμο ή το καταστατικό των οργανώσεων αυτών.
 3. Οι υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες ανήκει ο Σύνδεσμος έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων του σωματείου βάσει του νόμου.

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11o : Πόροι του Συνδέσμου είναι η ετήσια συνδρομή, οι εισφορές που καθορίζονται με απόφαση των 2/5 τουλάχιστον των παρόντων μελών των Γενικών Συνελεύσεων, ταμειακώς τακτοποιημένων, ή του Δ.Σ., δωρεές, κληροδοτήματα, καθώς και κάθε ποσό που θα προέκυπτε από τις κάθε είδους εκδηλώσεις του Συνδέσμου, όπως αυτό καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ. Ποσοστό των εσόδων του Συνδέσμου καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (Ο.Ε.Φ.Ε.) ή σε άλλη στην οποία είναι μέλος.

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12ο: Ο Σύνδεσμος τηρεί τα παρακάτω βιβλία κατά την κείμενη νομοθεσία, που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου της έδρας. Δηλαδή:

 • Βιβλίο Μητρώου Μελών,
 • Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
 • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
 • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής,
 • Βιβλίο Ταμείου,
 • Βιβλίο περιουσίας,
 • Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων,
 • Διπλότυπα Εισπράξεων και
 • Διπλότυπα πληρωμής.

Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να τηρούνται παραλλήλως και ηλεκτρονικά.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 13ο:
Όργανα του Συνδέσμου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 14ο:

Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τριετία από τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους χωρών της Ε.Ε. μονίμους κατοίκους της χώρας, που έχουν συμπληρώσει μήνα τουλάχιστο ως τακτικά μέλη και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.


Όσοι διοικούν τον Σύνδεσμο είναι μετακλητοί και υπεύθυνοι προσωρινά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τον Νόμο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Α’ και Β’ Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και ένα Σύμβουλο. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα και εκτάκτως ανάλογα με τις ανάγκες του Συνδέσμου. Βρίσκεται σε απαρτία με τέσσερα τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Η υποβολή αιτήσεως από τρεις συμβούλους υποχρεώνει τον Πρόεδρο σε σύγκληση του Δ.Σ.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις αδικαιολόγητα ύστερα από προειδοποίηση αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις εξώδικα και δικαστικά και δίνει τους δικαστικούς ή επακτούς όρκους που επιβάλλονται. Καλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει και τηρεί την τάξη και ευπρέπεια, προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις και υποβάλλει σ’ αυτές τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και σε απουσία του αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του από τον Α’ Αντιπρόεδρο και σε απουσία και αυτού από τον Β’ Αντιπρόεδρο, οι οποίοι (αντιπρόεδροι) ασκούν ακόμη και όσα ειδικά καθήκοντα τους ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Αρχείο του Συνδέσμου, τηρεί την αλληλογραφία αυτού, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών και των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, φυλάγει τη σφραγίδα, τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τηρεί το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου. Ο Ειδικός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει όποτε χρειαστεί και ασκεί όσα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του μεταβιβάζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

ΑΡΘΡΟ 17ο: Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και λοιπές εισφορές του Συνδέσμου, τηρεί τα σχετικά βιβλία, είναι προσωπικά υπεύθυνος, μαζί με τον Πρόεδρο, για τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου, ενεργεί τις πληρωμές με διπλότυπα που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και καταθέτει σε τραπεζικούς λογαριασμούς τις εισπράξεις του Συνδέσμου. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο. Στα χέρια του κρατεί πάντοτε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Την 30ή Δεκεμβρίου κάθε χρόνου κλείνει τα βιβλία και συντάσσει τον ισολογισμό.

ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο:
Α. Οι Γενικές Συνελεύσεις αποσκοπούν, ως ανώτατη αρχή του Συνδέσμου, στο να επιλύουν τα επαγγελματικά ζητήματα κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα μέλη του Συνδέσμου. Συνέρχονται πάντοτε με πρόσκληση του Προέδρου, η οποία υπογράφεται και από το Γενικό Γραμματέα και διαλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα της Συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν, αν είναι η πρώτη ή η δεύτερη συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 από τους παρόντες.

Β.Η Συνέλευση είναι άκυρη, αν δεν υπάρχει απαρτία που καθορίζεται ως εξής:

 1. Κατά την πρώτη Συνέλευση πρέπει να είναι παρόν το 1/2 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και συνεπώς έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα σε 8 μέρες στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Θεωρείται απαρτία εάν είναι παρόν το 1/4 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
 3. Αν δεν υπάρχει απαρτία και στη δεύτερη Συνέλευση, συγκαλείται τρίτη σε 8 μέρες στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Θεωρείται απαρτία όσα μέλη κι αν παραβρεθούν.

Γ. Οι Γενικές Συνελεύσεις διαιρούνται σε Τακτικές και Έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται μια φορά το χρόνο: στον πρώτο και δεύτερο χρόνο για την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου και στον τρίτο για την ενημέρωση, τη λογοδοσία των πεπραγμένων, την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής και την εκλογή του νέου Δ.Σ. και των αντιπροσώπων. Οι έκτακτες συγκαλούνται όσες φορές ζητηθεί με γραπτή αίτηση από το 1/20 των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα είτε με απόφαση του Δ.Σ. και για ορισμένα θέματα.

Δ. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής με συμμετοχή αντιπροσώπων της Δικαστικής αρχής, οι οποίοι και προεδρεύουν κατά την εκλογική διαδικασία. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με δύο (2) αναπληρωματικά και εδρεύει στην έδρα του Συλλόγου. Η εκλογή της γίνεται από τη Γενική Συνέλευση που καλεί το Δ.Σ. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η συζήτηση και άλλων θεμάτων κατά τους όρους του καταστατικού. Η εκλογή της ΕΦ.Ε γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με παρουσία αντιπροσώπου της Δικαστικής αρχής. Οι υποψήφιοι για οποιοδήποτε θέση δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ε. Οι προτιθέμενοι να εκθέσουν υποψηφιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπροσώπου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Με την ευθύνη του Δ.Σ., τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων καταχωρούνται κατ’ αλφαβητική σειρά σε εμφανές μέρος της αίθουσας της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ομοίως αντίγραφο παραδίδεται στην κατά τα παραπάνω Εφορευτική Επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Επίσης, με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί, καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου στο ενιαίο για κάθε όργανο ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής και, με ευθύνη του Δ.Σ., παράγονται τα αναγκαία ψηφοδέλτια σε επαρκή αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης οι οποίοι μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ίσος με τον αριθμό των τακτικών μελών του αντίστοιχου οργάνου, ενώ για την εκλογή των αντιπροσώπων καθορίζεται σε ποσοστό 75% του αριθμού των υποψηφίων αντιπροσώπων, με το πιθανό κλάσμα στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω.

ΣΤ. Η ψηφοφορία για τα όργανα του Συνδέσμου είναι μυστική, με ψηφοδέλτια. Το μέτρο εκλογής για τους αντιπροσώπους στην Ο.Ε.Φ.Ε. (ή αντίστοιχη ομοσπονδία) καθορίζεται από τα καταστατικά της Ο.Ε.Φ.Ε. (ή της αντίστοιχης ομοσπονδίας) και η θητεία τους είναι όση και των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου (τριετής), αφού και η εκλογή τους γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των οργάνων Διοίκησης και μάλιστα με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστά ψηφοδέλτια, οι δε κατά σειρά επιλαχόντες αναπληρώνουν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους, σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, έκπτωσης ή ανακλήσεως των τακτικών μελών. Επιτρέπεται η ψήφιση μέλους με εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη. Το εξουσιοδοτημένο μέλος επιτρέπεται να εξουσιοδοτηθεί από δύο (2) το πολύ μέλη του Συνδέσμου.

Ζ. Είναι δυνατή, επίσης, η συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο. Για την περίπτωση της επιστολικής ψήφου και την ακολουθητέα σχετική διαδικασία ορίζονται τα ακόλουθα:

Κάθε ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του Συνδέσμου, σε περίπτωση αδυναμίας προσελεύσεως του και εφόσον η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν την ψηφοφορία, και τη σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχι αργότερα από ώρα 14.30 μμ της 10ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. – οριζόμενης αυτής ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής – με έγγραφη αίτησή του, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του και η ταχυδρομική του διεύθυνση και η οποία θα απευθύνεται προς τον « Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος – Υπόψη κ. Προέδρου Δ.Σ.» είτε με αποστολή τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (φαξ) στον αριθμό φαξ του Συνδέσμου είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου είτε ακόμα με αποστολή ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων του Συνδέσμου, να του αποσταλεί ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών Δ.Σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων, καθώς και οι σχετικοί φάκελοι ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Ο Σύνδεσμος, αφού λάβει την σχετική ως άνω αίτηση δια του Προέδρου Δ.Σ. αυτής, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier αποστέλλει έγκαιρα στο ως άνω μέλος και στη δηλωθείσα από αυτό ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση τα ψηφοδέλτια μαζί με τους φάκελους ψηφοφορίας.

Εν συνεχεία, το ως άνω μέλος του Συνδέσμου που εκδήλωσε την επιθυμία και αιτήθηκε ως άνω να ψηφίσει με επιστολική ψήφο, αφού παραλάβει τα ως άνω αποστελλόμενα από τον Σύνδεσμο, ψηφίζει κατά την προτίμηση ή προτιμήσεις του επί του ως άνω ψηφοδελτίου και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο αυτό με τις προτιμήσεις του εντός του φακέλου ψηφοφορίας που του απεστάλη και παρέλαβε.

Κατόπιν, το αυτό μέλος κλείνει τον φάκελο ψηφοφορίας, στον οποίον περιέχεται το ως άνω ψηφοδέλτιο με τις προτιμήσεις του εκλογής, και τοποθετεί κλειστό αυτόν τον φάκελο σε έναν άλλον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο της δικής του επιλογής, στον οποίον επιπλέον τοποθετεί ξεχωριστά και μια υπεύθυνη δήλωσή του, όπου δηλώνεται υπευθύνως από το ως άνω μέλος δια της εκεί υπογραφής του (συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη – περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), ότι επιθυμεί να ψηφίσει με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου και ότι ο εσωτερικός κλειστός φάκελος που εσωκλείει εντός του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου που αποστέλλει περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησής του.

Εν συνεχεία, αυτός ο μεγαλύτερος ως άνω εξωτερικός φάκελος σφραγίζεται επιμελώς από το αυτό ψηφίζον μέλος, αναγράφονται εξωτερικά επί αυτού του μεγαλύτερου εξωτερικού φακέλου τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και διευθύνσεως του αποστέλλοντος και ψηφίζοντος με τον ως άνω τρόπο μέλους, καθώς και η επισημείωση της ενδείξεως/φράσης: «Επιστολική Ψήφος», και αποστέλλεται ο φάκελος αυτός με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας απευθυνόμενος προς τον «Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος – Υπόψη κ. Προέδρου Δ.Σ.» το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. και πάντως όχι αργότερα από ώρα 13.30μμ της 2ης ημέρας πριν από την ψηφοφορία και σύγκληση της σχετικής Γ.Σ. –οριζόμενης ως καταληκτικής ημέρας και ώρας παραλαβής-. Σε περίπτωση που η ως άνω τεθείσα ως καταληκτική ημέρα και ώρα προθεσμίας συμπίπτει με ημέρα ή ώρα αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, παρατείνεται αυτή για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα.

Εν συνεχεία, ο φάκελος αυτός, παραληφθείς το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική προθεσμία, παραδίδεται κλειστός αυτός ως παρελήφθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με την έναρξη της ψηφοφορίας και πάντως πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Κατόπιν, η Εφορευτική Επιτροπή δια του Προέδρου και των μελών της ανοίγει τον εξωτερικό αυτόν φάκελο, αφού προηγουμένως διαπιστώσει περί του εάν ο ως άνω αποστέλλων – ψηφοφόρος αποτελεί εγγεγραμμένο και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος του Συνδέσμου, και, εφόσον το ως άνω μέλος πληροί τις ως ανωτέρω και εκ του καταστατικού προϋποθέσεις, τότε αποσφραγίζεται ο αποσταλμένος εξωτερικός φάκελος του ως άνω μέλους, αναγιγνώσκεται η εντός αυτού ξεχωριστά τιθέμενη υπεύθυνη δήλωση αυτού και, αφού διαπιστωθεί ότι στον εμπεριεχόμενο κλειστό εσωτερικό φάκελό του, στον οποίο υφίσταται το ψηφοδέλτιο με την προτίμηση ή τις προτιμήσεις του, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή θέτει σφραγίδα του Συνδέσμου επί του κλειστού αυτού εσωτερικού φακέλου, τον μονογράφει και τον τοποθετεί στην ψηφοδόχο (κάλπη) μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

Η. Η Διοίκηση του Συνδέσμου, σε περίπτωση υποβολής αίτησης από το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε 20 το πολύ μέρες από τη μέρα που υποβλήθηκε η αίτηση. Προκειμένου να τροποποιηθεί το καταστατικό ή να διαλυθεί ο Σύνδεσμος, απαιτείται απαρτία της Γενικής Συνέλευσης με παρόν το 50% τουλάχιστον των τακτικών μελών που είναι ταμεικά εντάξει. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 19ο: Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και έχει ίδια με αυτό θητεία. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει εάν το Δ.Σ. ασκεί χρηστή οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τους Νόμους και το Καταστατικό, ελέγχει τα βιβλία του Συνδέσμου και καταρτίζει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στην απολογιστική Γενική Συνέλευση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 20ο: Η Διοίκηση του Συνδέσμου δεν μπορεί να παρακρατεί στα χέρια της και με τον Ταμία κεφάλαια του Συνδέσμου περισσότερα από 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πρέπει να καταθέτονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους οποίους θα γίνεται ανάληψη με απόφαση της Διοίκησης του Συνδέσμου.

ΑΠΕΡΓΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο: Αυτές διακρίνονται σε τοπικές και πανελλαδικές.

 • Οι τοπικές αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των με¬λών του Συνδέσμου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ..
 • Οι πανελλαδικές κηρύσσονται από την Ομοσπονδία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος, και κατευθύνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22ο: Ο Σύνδεσμος διαλύεται εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των σκοπών αυτού ή τα μέλη αυτού μειωθούν σε λιγότερα από τα δέκα. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και για κάθε μεταβολή του σκοπού του σωματείου τηρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού. Η περιουσία του Συνδέσμου, σε περίπτωση διάλυσής του, περιέρχεται σε κοινωφελές ίδρυμα για το οποίο θα αποφασίσει η Γ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23ο: Κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τον σκοπό του Συνδέσμου και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις περί Σωματείων που ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ο Σύνδεσμος έχει στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του Συνδέσμου, ενώ στη μέση υπάρχει παράσταση του κεφαλιού του Αριστοτέλη και το έτος ίδρυσης 1960.

Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση των μελών της 24ης Ιανουαρίου 1960 και αποτελέστηκε από δεκαέξι (16) άρθρα. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε και αναμορφώθηκε διαδοχικά, κωδικοποιήθηκε δε όπως παραπάνω και αποτελέστηκε από εικοσιτέσσερα (24) άρθρα.

Το παραπάνω καταστατικό εγκρίθηκε με τη με αριθμό 720/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και εγγράφηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 1614 (παλαιό 3425), τροποποιήθηκε δε διαδοχικά με τις με αριθμό 269/1977, 663/1988, 19234/2001 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εκούσια δικαιοδοσία), καθώς και με την με αριθμό …………/2014 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης.
Close Search Window